Hesperian Health Guides

Ukumunyisa


Ukumunyisa kungcono kakhulu ukwedlula uchago lwamagabha.


NWTND Newb Page 18-1.png

Umama othola ingane okwakuqala kumele afundiswe ngokumunyisa. Ancediswe ukuhlala azinze njalo ahlalise ingqondo yakhe kulokho akwenzayo. Mhlaliseni kuhle, limsekele ngengubo langemqamelo ukuze umzimba wakhe uhlale kuhle uqondile. Lingavumeli abemuli lezivakatshi ukuzophazamisa umdlezane. Mkhuthazeni ukuze ajwayele ukumunyisa.

Vikela ukudabuka kwengono yebele ngokumunyisa uhleli kuhle. Umzimba wengane emunyayo kumele ukhangele kunina ukuze ingagobi intamo. Kumele ingane iqale ikhamise andubana uzahlohla ingono yonke yebele emlonyeni.

NWTND Newb Page 18-3.png
Ingono itshone yonke emlonyeni wengane
Indebe yaphansi igoqekele phansi
Khamisa
Ingane ibambelele kunina
NWTND Newb Page 18-2.png
Njengalapha Hayi kanje. Ukungahlali kuhle kudala inhlungu njalo kulimaza ingono yebele.

Uchago lwakuqala lunjengamanzi wegolide

Uchago lwakuqala ngumthubi (colostrum). Luphuma kancane ngedlela elungele usane. (Phela isisu sosane sithwala ukudla okungalinga lezipunywana ezilutshwana). Umthubi ulombala oyi yellow njalo ulunama okokujiya. Uyikudla okupheleleyo kwengane. Ulakho khonke okuvikela umzimba ungangenwa yizifo. Ngalokho, ungaze walahla uchago lwakuqala. Lubalulekile enganini ukwedlula umuthi. Munyisa okwamalanga amabili ukuze amabele ajwayele ukukhupha uchago. Phela ngelanga lesithathu amabele ayabe sekhupha uchago olujwalekileyo. Nxa ingane imunya kakhulu, lomzimba kamama lawo uyakhuthala ukwehlisa (ukukhupha uchago olunengi).

Iyasutha yini ingane?

Ungaze wavuma ukutshelwa ukuthi amabele akho awasuthisi ingane ngensuku zakuqala. Umzimba uyabe ungakajwayeli ukukhipha uchago.

Ngenxa yokusolwa ngabo gogo, labo nesi, labo babakazi lawe ucina ungasazithembi. Usuvuma ukungezelela ngokufunza ingane uchago lwamagabha (formula), iyambazi kanye lokunye okungalungelanga isisu sengane. Yikudlalisa imali uthenga lokho kudla, njalo kucina kuhudisa ingane igule. Njalo ukudla lokho kwenza umzimba kamama ungasakhiphi uchago olunengi. Laye umama ucina ekholwa yikuthi amabele akhe kawalachago.

Wena-ke osebenza ngezempilo khuthaza omama bamunyise izingane zabo. Bafundise ngokuphatha kuhle izingane. Banikeze njalo ithuba lokuthi bazifundise bazifundele bodwa. Wena bekezela. Yiba lomusa weqiniso.

Ukwehlisa

 • Munyisa kanengi. Nxa umunyisa, lomzimba ukhipha uchago olunengi.
 • Natha amanzi njalo dlana usuthe ukuze lengane isuthe.
 • Phumuza umzimba. Uyise wengane loba abemuli kumele bancedise ngemisebenzi yekhaya ukuze umama laye athole ithuba lokunakekela ingane.

Nxa umunyisa kakhulu, lomzimba lawo ukhipha uchago olunengi.


Inengi lezingane ziyancipha umzimba ngeviki lakuqala izelwe, kulungile lokho. Kodwa ngaphandle kwalokho, ukuncipha komzimba kubonisa ukungasuthi. Okunye yilokhu: izingane azivamanga ukuthambisa ngelanga lakuqala zizelwe. Kodwa ngemuva kwalapho, ziyachama kanenginengi kulo lonke ihola. Nxake ingane ikhupha umchamo olithonsana ngemuva kwensuku ezimbili, lokho kubonisa ukuthi ayisuthi. Okunye nanku: kutshoni nxa imunya kuhle kodwa ingathambisi njalo ingakhuli? Lanxa kungajayelekanga lokho, kodwa kumele uyinikeze olunye uhlobo lochago. Ungaze wafunza ingane lokhu: itshukela, i rice loba uchago lwamagabha ngoba okunye kucina sekugulisa ingane. Nxa kwenzeke ukuthi ufunze ingane uchago lwamagabha (formula), qala uqiniseke ukuthi inani lochago ongalusebenzisa uyalizwisisa. Isixwayiso: ungaze wasebenzisa imbodlela ngoba ayigeziseki kuhle njalo ifihla amagciwane (germs) angagulisa ingane.

Ingane iphiwa omunye umhlobo wochago kuphela nxa: unina ebhubhile; unina lengane behlukene ngezizathu ezithile; kumbe nxa sekuqinisekile ukuthi unina vele kalachago emzibeni. Nxa kungenzeka ucele omunye umama amunyise ingane, kumele lowo mama aqale ahlolwe igciwane lengculaza phambi kokuba amunyise. Phela igciwane lengculaza liyathelelwana ngokumunya.

Enyinye indlela yikusebenzisa uchago lwezifuyo:


Hlanisa:

NWTND Newb Page 20-1.png
Izingxenyana ezimbili (2 parts) zochago lwenkomo loba olwembuzi.
Ingxenye eyodwa yamanzi.
Hlanganisa lesipunu esisodwa setshukela.

KUMBE
Ingxenye eyodwa yochago lwemvu
Lengxenye eyodwa yamanzi
Hlanganisa lesipunu esisodwa setshukela

KUMBE
Izingxenyana ezimbili zochago lwamagabha
Lengxenyana ezintathu zamanzi (3 parts)
Hlanganisa lesipunu esisodwa setshukela

Bilisa uchago lwamagabha (formula) ukuze ubulale amagciwane. Lupholise andubana uzafunza ingane ngesipunu esihlanzekileyo.

Ukukhama uchago

NWTND Newb Page 20-2.png

Nxa usebenza kumbe utshiye ingane lomunye, ungasengela uchago lwakho entweni ethile ukuze osele lengane ayinikeze.

 1. Gezisa isitsha sokuthwala (jar) kunye lezandla zakho. Qala ukhudumeze isitsha sakho.
 2. illustration of the below: milking the breast into a jar.
 3. Khamela uchago lwakho ku jar kanje: bamba ibele lakho ngemuva kwengono. Qala ucindezele usiya esifubeni andubana uzakhama ibele usiya phambili engonweni. Khulula umzimba njalo cabanga ngengane khonapho ukhama ibele – kuyancedisa ukugobhozisa uchago lokho.


Uchago lokukhamela lugcineka okwamahola ayisitshiyangalo mbili nxa umkhathi ungatshisi kakhulu. Luhlala okwensuku ezinengi nxa ulugcine endaweni eqandayo.


Thrush

NWTND Newb Page 21-1.png
Sebenzisa ilenjana elihlanzekileyo ukugcoba umuthi emlonyeni wengane.

Amachatshana amhlophe elimini laphakathi kwezihlathi adalwa ligciwane lesifo se Thrush. Siyaphazamisa ingane nxa imunya. Isifo lesi silakho ukudlulela ebeleni lika mama. Sibonakala ngokutshintsha umbala wengono yebele ibebomvu, inwayizele njalo ibebuhlungu.

Geza ingono yebele ngamanzi lange vinegar. Nxa ungela vinegar, geza ngamanzi wodwa nxa uqeda ukumunyisa. Kodwa nxa iThrush ingapheli, gcoba ingono nge Gentian violet kabili loba kathathu ngelanga. Gcoba lengane phakathi emlonyeni ngaphezulu kanye ngelanga. Kodwa unganaki nxa kutshintsha umbala kube luhlazana obubomvu (purple).

Nxa iGentian violet, sebenzisa iNystatin.

Kodwa nxa isifo se Thrush siphela phinde sivuke, kutsho ukuthi umzimba wengane awukwanisi ukuzivikela emkhuhlaneni. Kanengi izingane ezile gciwane lengculaza yizo eziphathwa yilesi sifo seThrush. Funda ugwalo: (HIV and AIDS in development).

Inhlungu zebele, ukuvuvuka, ukuvaleka lezifo

NWTND Newb Page 21-2.png

Ngesinye isikhathi uchago luyanquma phakathi komthambo webele. Ibele licina livuvuka, litshintsha libe bomvu njalo libebuhlungu. Masinya nje isifo sesingangena.

IZIMPAWU
 • Ukutshisa, lombala obomvu, lokuqina kwebele elilodwa.
 • Ibele elibuhlungu.


Nxa umzimba uhlaselwa laluqhuqho, kutsho ukuthi umthambo okhipha uchago usungenwe yisifo.

UKWELAPHA
 • Hlala uphumule. Natha amanzi lomhluzo wezithelo.
 • Munyisa njalonje kungedlula amahola amabili. Munyisa lebele elilesifo ngoba lokho kunika umzimba wengane amadla wokulwa lezifo.
a woman massaging her breast in a downward motion while breastfeeding.
Fuqa ngamandla lapho okuvaleke khona kuvuleke.
 • Hlala ngendlela evumelana lokumunya kuhle kwengane. Umzimba wengane ukhangele kuwe mama omunyisayo ukuze ingono yebele ingene iphelele emlonyeni wengane.
 • Qala umunyise ibele elibuhlungu ukuze ingane imunye lonke uchago.
 • Geza ngamanzi akhudumalayo. Thoba ibele kane ngelanga okwemuzuzo elitshumi lanhlanu kusiya kwengamatshumi amabili. Mhlawumbe ungabeka ilembu elipholileyo loba amahlamvu wekhabitshi ebeleni ukuze kupholise inhlungu.


Kodwa ungazizwa usuloqhuqho, natha i250mg ze Erythromycin kane ngelanga.

Igciwane lengculaza njolo lokumunyisa

Omama abazithweleyo bayakwanisa ukuthatha imithi ebenza baphile kuhle, njalo bavikele lengane zabo zingathatheli igciwane. Ukuvikela omama labantwana, kumele wonke owesifazana ozithweleyo ahlolwe igciwane lengculaza (HIV). Otholakala elegciwane:

 • Kufanele aphiwe imithi evikela ukudlulisela igciwane enganini ayithweleyo.
 • Njalo aphiwe imithi ozayisebenzisa nxa esebelethile ukuze ingane ingamunyeli igciwane.
 • Njalo aphiwe imithi yokuqinisa impilo yakhe. (Funda ugwalo: HIV and AIDS (in development).


Kuphephile yini ukumunyisa nxa ulegciwane lengculaza?

Imithi ethathwa ngomama lezingane ngensuku zokumunyisa ivikela izingane ukuthi zingabambi igciwane le HIV. Ingane kumele isebenzise lowo muthi nsukuzonke okwamaviki ayisithupha. Nxa kuyikuthi unina kazange wathola umuthi ngesikhathi ezithwele, ingane kufanele ithole umuthi nsukuzonke okwamaviki alitshumi lambili (12 weeks). Nxa unina engumuntu ongathathiyo umuthi we HIV, qubeka unikeza ingane umuthi uze wedlulise ngeviki nxa ingasamunyi. Phela impilo yengane ivikelekile nxa ingane ingamunya okwenyanga eziyisithupha (loba ize imile amazinyo). Akulunganga ukufunza ingane iyambazi loba okunathwayo ingakakwanisi inyanga eziyisithupha ngoba kwenza igciwane lengculaza liqine.

Umuthi wegciwane lengculaza ugcina impilo kamama lengane iphephile.


Ngabe akulamuthi, ngabe izinga legciwane lisabalala lula ngokumunya. Ngokunjalo, kulengozi enkulu ngokunika ingane uchago lwamagabha. Inengi labomama abalengciwane lengculaza abatholi: amanzi ahlanzekileyo; abalankuni zomlilo; njalo abalamali yokuthenga ukudla kwengane (formula). Izingane zabo zicakile ngenxa yendlala, njalo zihlala zigula. Kwesinye isikhathi ziyafa. Konke lokho kubonisa ukuthi ukumunyisa kuqakathekile, kuphephile – lanxa unina lengane bengabantu abangathathiyo imithi.

Kini lonke zingane labomama jikele, phambili ngokumunyisa!

Ukumunyisa:

NWTND Newb Page 23-1.png
 • Akuduli. Akudingeki ukuthi uthenge uchago lwamagabha, loba imbodlela, lokunye. Kuyasiza ngoba kuvala ukuwopha nxa umama esanda kubeletha.
 • Kuvikela umama engazithwali masinya ngemva kokubeletha.
 • Kuvikela umama ukuthi engaphathwa yisifo somdlavuzo kanye lamathambo axegayo empilweni yakhe.
 • Uchago luhlala lulutsha, lukudumala, lumelele ukudliwa.
 • Uchago lumumethe yonke imisoco eyakha umzimba.
 • Kuvikela izingane zingahudi, zingahlatshwa yisihlabo kanye lezinye izifo.
 • Kuqinisa kakhulu umzimba wengane ukuze ingaphathwa yisifo setshukela, lokunye okungahambisani lomzimba (allergies). Kuvikela lokungahlaselwa ngumdlavuzo ovame ukuhlupha ingane isikhulile.
 • Yikugcina ingane iphephile ikhudumala kunina.
 • Kuhlanganisa umama lengane ndawonye.
NWTND Newb Page 23-2.pngLelikhasi langezelelwa:17 Sep 2020