Hesperian Health Guides

Hlala njalonje uhlola ingane enyangeni zakuqala ezimbili izelwe


NWTND Newb Page 11-2.png


Umbelethisi kumbe osebenza ngezempilo kumele baqhubeke benakekela umdlezane kanye lengane. Lanxa kuvamile ukuthi omama lezingane yibo abalanda i clinic besiyahlolwa, kodwa ngelanga lakuqala abezempilo yibo okumele bayehlola umdlezane lengane ekhaya. Baphide bayehlola ingane ngemuva kwamalanga amathathu, baphide futhi babuyele ngemuva kweviki. Laphoke sebengabuya ngemuva kwamaviki ayisithupha (6 weeks). Phela akumelenga umdlezane ayehlangana lezinye izigulane e clinic. Nxa umdlezane lengane bebonisa ukungaphili kuhle kumele abazempilo behlale njalonje bezohlola isimo size sibengcono.
Lelikhasi langezelelwa:17 Sep 2020