Hesperian Health Guides

HealthWiki lwesiNdebele


coronavirus fact sheet

Awuvunyelwa ukuthengisa kumbe ukusabalalisa lezincwadi ngenhloso yokuthola inzuzo (profit) ngaphandle kwemvumo oyibhalelwa phansi yiHesperian. Kodwa nxa usebenzisa izingwalo zeHesperian ngenhloso yokufundisa umphakathi kumele ubabonge abeHesperian. Nxa ufuna ulwazi olugcweleyo ungaluthola kugunya lweHesperian Copyright (open copyright).

a woman showing you her cellphone.

Ezempilo ezitholakala ebulenjini beHesperian

two women look at a computer.

Sebenzisa ulwazi oluthembekileyo olutholakala ku Hesperian ukuze uthole impendulo kumbuzo yonke ephathelene lezempilo. Imilayo yezempilo etholakala ebulenjini beHesperian ilula ukuyilandela njalo ilula lokuyisebenzisa.

Sebenzisa ibha ephezulu ekhoneni ngasesandleni sokudla, kumbe phequza ngokudinga izihloko ozifunyo.

Uyakuthanda okubonayo yini? Sitshele! Buza kumbe siphendule? Sithumele nge email ku [email protected].

Nd cover nwtnd.jpg Kutsha lapho okungela dokotela khona
Important topics addressing the health concerns that today’s world is facing. As new material is developed, links in the table of contents go live. New topics and translations are added regularly to the Healthwiki and several booklets are available for purchase.