Hesperian Health Guides

Coronavirus — COVID-19

Kuyini iCOVID-19?

I COVID-19 yisifo esidalwa ligciwane okuthiwa yiCoronavirus. Lincane kakhulu leligciwane libonakala ngemitshina eyenzelwa lokho (microscope). Impawu zeCOVID-19 zifana xathu lezomvimbano: ukukhwehlela, ukuphefumula nzima, ukuphathwa luqhuqho, ukuphela amandla kanye lenhlungu zomzimba. I COVID-19 ivala ukuphefumula ngokuhlasela amaphaphu njalo langokutshaya ngesihlabo (pneumonia).

Ithelelwana njani iCoronavirus?

Umama ukhwehlelela esandleni, kodwa omunye umama uhleli nje eduze laye.

ICoronavirus ingena emlonyeni, emakhaleni, lasemehlweni nxa umuntu olayo ephefumula, ekhwehlela, loba ethimulela emoyeni. ICoronavirus iyakwanisa njalo ukunamathela ezindaweni ezibambekayo ngezandla. Lawe usubamba lapho ugcine usuyithethe. Nxa isikubambile ungezwa inhlungu ngemva kwensuku izinhlanu (5 days). Kodwa njalo ilakho ikucatsha ithule zwi emzimbeni okwensuku ezimbili kusiya kwezilitshumi lane (2-14 days). ICoronavirus iyakwanisa ukungena ebadaleni kanye lebantwaneni icatshe njalo ingabagulisi. Kodwa isabalale kuyo yonke indawo igulise abanye abaseduze lalabo ecatshe kubo.

Ngonjani ongahlaselwa yiCoronavirus?

Ayikhethi. Ihlasela wonke umuntu. Kungenzeka ikugulise kodwa uphephe. Abanye iyababulala. Okwakhathesi akwaziwa ukuthi nxa ukewagula iCoronavirus ingaphinda yini ikuhlasele futhi kumbe hatshi. Abasengozini yokuhlaselwa yiCoronavirus ngasebekhulile njalo lalabo abavele bephethwe ngezinye izifo ezitshiyeneyo.

Ungazivikela njani?

Okwakathesi iCoronavirus ayelapheki. Ayelapheki ngamaphilisi kumbe ngemithi yesintu. ICoronavirus ungayivika kuphela ngokungangeni emhlambini wabantu, lokuhlala uhlanzekile. Ongakwenzake yilokhu:

 • Geza izandla ngasosonke isikhathi. Ugeze ngesepa kumbe ngemithi yakhona yokubulala amagciwane.
  • Geza izandla zonke kanye lezipho okwemizuzwana engamatshumi amabili (20 seconds).
  • Geza izandla ngasosonke isikhathi usuqedile ukusebenzisa isambuzi (toilet). Qala ngokugeza ungakabambi ukudla. Ungakhwehlela, ungathimula kumbe ungafinya geza.
  • Ungabambi ubuso bakho ungakagezi.
 • Gezisa yonke indawo ebambekayo, kanye lezibambo zezivalo ngesepa langamanzi kumbe ngemithi ebulala amagciwane (bleach disinfectants):
  • Alcohol: Isopropyl alcohol yimithi elamandla eyenzelwa ukubulala igciwane leCoronavirus. 70% ngamandla abulala ingciwane. Kodwa ungedlulisa inani eliyi 100%, hlanganisa lamanzi okwenani eliyikomitsho eyodwa yamanzi kwezimbili zeAlcohol. Isebenzise ukugezisa yonke into ebambekayo kanye lezibambo zezivalo ulandela yonke imininingwane elotshiweyo lapho. Hlanganisa konke okuhlanganiswayo ngedlela okufuneka ngayo.
  • Bleach: Hlanganisa amakomitshi amabili eBleach kumgqomo owodwa wamanzi akhudumalayo.
 • Khuthala njalonje ngokugezisa yonke into oyibambayo.
 • Watsha izigqoko ngamanzi akhudumalayo langesepa enengi. Usuchaya impahlazakho elangeni.
 • Mask: Uxa ugcina abagulayo, zivikele nge mask elamandla.
  • Geza izandla ngasosonke isikhathi ngesepa langamanzi, njalo uvimbe umlomo lamakhala nge mask.
  • Ungabambi imask nxa usuyigqokile, njalo nxa imask isimmanzi yilahle ufake entsha.
  • Nxa ukhupha imask, ibambe ngentambo, usuyilahlela lapho okulengcekeza khona uvale. Nxa uqeda lokho, geza futhi.
  • Ungaze wasebenzisa imask uphindelela. Uhlobo lwemask okuthiwa yi N95 ungayiphindaphinda ukuyigqoka kuphela nxa ungayikudumeza okwezinga eliyi 160°F / 72°C okwemizuzo elitshumi lantathu (30 minutes). Kodwa nxa ulama mask amahlanu (5) wagcine ehlukene ukuze uwatshintshanise okweviki lonke.
  • Nxa ususebenza kuzigulani, qinisekisa ukusebenzisa imask yohlobo olulamandla wokuvikela ukungathelelani.
 • Gqoka imask ukuzivikela lokuvikela abanye. iCoronavirus iyakwazi ukungena emzimbeni wakho, kodwa ingakugulisi. Ngalokho-ke hlala uvimbe umlomo lamakhala akho emphakathini. Imithi yokwelapha leligciwani ayikatholakali, yingakho kumele uhlale ugeza izandla njalo liqhelelane okwebanga elizingalo ezimbili (2 metres apart).
 • Qaphela impilo yakho: Nxa usukwehlela, usukhefuzela, isifuba sibuhlungu, usuzizwa uloquqo xhumana labezempilo masinyane ngoba isifo seCOVID-19 sivala ukuphefumula (Acute Respiratory Distress Syndrome). Abezempilo yibo abaphethe imitshina engakuncedisa ukuthi uphefumule kuhle.

Izihloko ezihambisanayo ongangena kuzo
Lelikhasi langezelelwa:05 Aug 2020