Hesperian Health Guides

COVID-19: Ukugcinwa kwe vaccine (imithi yokuvikela)

Kubalulekile ukuthi ivaccine igcinwe endaweni eqandayo. Kusukela lapho eyenziwa khona ize iyefika ebantwini kumele ibe igcinwe endaweni eqandayo. I vaccine ingahlaliswa endaweni engaqandiyo iyawonakala icine ingasasebenzi. Yingakho kumele ubale uzwise imilayo ukuze ulandele indlela okumele igcinwe ngayo. Amanye ama vaccine afuna ukugcinwa endaweni eqandayo esezingeni eliyi -25⁰ to -15⁰C (-13⁰ to 5⁰F). Kodwa amanye afuna ukugcinwa endaweni eqanda okuyi 2⁰ to 8⁰C (35⁰ to 46⁰F).

Kumele ivaccine ifinyelele wonke umuntu

A health worker visits an elderly person in her own home.

Tshela wonke umuntu esigabeni sakini lapho okuhlatshiswa khona, lokuthi ilanga lokuhlabisa linini. Umlayezo kawusabalale ufike kuye wonke umuntu endaweni zonke. Umuzi ngamunye kumele uthole ulwazi ngokuhlabisa ivaccine.

Yingakho kubalulekile ukuthi lingene emakhaya liyehlaba ogogo labo khulu, kanye lalabo abangasakwanisi ukuzihambela.

Izindawo zokuhlaba azibe seduze lomphakathi. Kodwa nxa isimo senza indawo ibe katshana labantu kumele ubagadise labo abangakwanisi ukuzihambela. Njalo kumele ubavikele bengatshiswa lilanga, banike amanzi wokunatha, kumbe bavikele benganethwa lizulu.

Funda ubelolwazi ngokugcina kuhle I COVID-19 vaccine

Ifiliji eqandayo elophawu olubhalwe esivalweni: “VACCINES ONLY.” Lophawu oluyisixwayiso: WARNING:  ungakhiphi ugesi. Kugcinwe ivaccine phakathi.

Loba ngubani uyakwanisa ukukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe, njalo kulula ukufundisa abantu ukuhlaba ijekiseni ye vaccine. Imfundiso yakhona igoqela izifundo ezilezihloko ezilandelayo:

  • Ilungiswa njani ivaccine.
  • Zingakanani njalo zingaki izilinganiso zokukhanda ivaccine.
  • Igcinwa njani indawo eqandayo ye vaccine.
  • Kusetshenziswa hlobo bani lwamajekiseni.
  • Uhlaba njani ijekiseni ye vaccine emthanjeni.
  • Igcinwa njani imniningwane yokwenzileyo njalo leyabantu obahlatshiweyo.


Mayelana lempilo yakho kanye leyalabo obancedayo kumele ugeze izandla, ufake imask njalo ugqoke ama gloves ngasosonke isikhathi. Nxa uhlaba ijekiseni ye vaccine gqoka imask yohlobo lwe N-95. Cela omunye akuncedise ukuhlaba abantu beqhelelene (2 metres apart). Sebenzisa usungulo lwejekiseni kanye kuphela. Ungaqeda luthathe uyelahlela endaweni ephephileyo.

Ingumlandu wakho yonke ingcekeza edalwe ekuhlabeni ivaccine

Nd Covid vaccine mng-5-a.PNG
ibhokisi lensimbi
Nxa seligcwele ibhokisi, livale ngci kumbe libhadele nge samende qede uligqibele egodini.

Ama plastic, izimbodlela, amajekiseni lezichibi ezisetshenzisiweyo ngesikhathi kuhlatshwa ivaccine zibanga ingcekeza lemikhuhlane ebantwini. Yingakho kumele uhlelo lokuhlabisa I COVID-19 vaccine lugoqele:

  • lokubutha ingcekeza yonke edaleke ekuhlabiseni.
  • kube lendawo eyodwa ephephileyo yokulahlela ifucufucu yezokwelapha (medical waste).
  • ukuncedisa ama Clinics ukulahlela egodini yonke ingcekeza.


(Funda: ‘Hesperian’s Community Guide to Environmental Health’ Chapter 19: Health Care Waste).

 kubonisa indlela yokulahla ingcekeza
50 metres
khatshana
lamanzi
50 metres
khatshana
lendlu
Igedi (gate)
alihlale
likhiyiwe
50 metres kusukela
entabeni usehla
usiyaphansi
Yonke into eyingcekeza ayilahlelwe egodini 50 metres khatshana.

Izihloko ezihambisanayo ongangena kuzo
Lelikhasi langezelelwa:18 May 2021