Hesperian Health Guides

COVID-19: Usugula yini nge COVID-19?


Coronavirus

Ngaphandle kokuhlolwa, kunzima ukuthi wazi ogulayo ukuthi uphethwe yini. Isifo seCOVID-19 singena emuntwini ngempawu ezinengi. Ezinye zazo zibangwa ngeminye imikhuhlane.


Iziboniso eziyingozi nge COVID-19 yilezi: Ukuvaleka ukuphefumula kumbe isifuba esibuhlungu. Uqhuqho olungaphezulu kwe 39°C. Lamaphilisi okwehlisa ukutshisa komzimba kasasebenzi.
Umuntu ohlangana lalezi izimpawu kumele axhumane labezempilo ngokuphangisa. Njalo Labantu ohlangane labo kungenzeka ukuthi labo sebemumethe lesi sifo.
Uzwa umzimba utshisa, uyakhwehlela, uzizwa udiniwe, uyavaleka nxa uphefumula, lomzimba ubuhlungu, ujuluka amakhovula, lamakhala kasezwa ukunuka?
Lezi kungaba zimpawu zeCOVID-19. Nxa lezi izimpawu ziqhubekela phambili, phangisa uxhumane labezempilo. Kumele uyehlolwa ukuze kutholakale iqiniso lokuthi yini imbangela.
Kumbe uyathimula, lomphimbo ubuhlungu?
Lanxa lezimpawu zifana leze COVID-19, kodwa kungenzeka kube ngezegciwane lezinye izifo. Yingakho kumele njalo nje uyehlolwa ukuvikela wena kunye labanye abaseduzelawe.
Ukhona yini ozizwa evaleka, ejuluka amakhovula, elunywa emehlweni kumbe ikhanda libuhlungu? Mhlawumbe lokho kungaba kubangwa ngokunye nje okungazwani lomzimba (allergies).
Abasengozini enkulu ngamaxhegu lezalukazi ezileminyaka edlula amatshumi ayisithupha (55 years and above)
Lelikhasi langezelelwa:05 Jan 2024
prs:ویروس کورونا – کووید 19