Hesperian Health Guides

COVID-19: Isiviko kwezempilo loku vikela abatshengiselayo

Lezi ziqondiso zakhitshwa ngenxa yabantu be Ecuador ababetshengisela, kodwa zibalulekile kuyo yonke indawo.
Covid protest-1.png
Impilo yinhlonipho ejulileyo (Zapatismo)
Impilo kungelakwesaba
(Sergio Arouca, Brazil)
Impilo yikunakekela (Feminism)

Kumele lathi sinakekelane. Lokho ngikutsho ngoba uhulumende kanye logatsha lwezomthetho ---bebambene labezomnotho (Chamber of Commerce), lamabhenki, njalo lezinothi bayakwanisa ukulandela imithetho ye International Monetary Fund, kodwa abakwanisi ukuhlonipha abantu — bahlukumeza ilungelo lethu. Kumele sinakekelane. Singene emgwaqweni sitshengisela kumhlaba wonke ngoba sifuna ukuhlonitshwa okugcweleyo, kanye lempilo hatshi ukwesaba. Singena engwaqweni ngembangela yokutshiseka emphakathini.

Alt= Umama ugqoke isivikelamlomo.

Emgwaqweni:

Qhelelanani okwengalo ezimbili… ngasosonke isikhathi.

Lingathintani. Kodwa nxa libingelelana lingasondelelani.

Gqoka imask.

  • Gqoka loba yiphi imask, eyasezibhedlela, kumbe ongazithungela yona kumbe nje ugqoke isikhafu (scarf). Kasinikeze ithuba abezempilo kube yibo abasebenzisa iN95 masks.
  • Nxa usuhlaselwe ngumahitsha (tear-gas), ungathinti ebusweni njalo ungakhuphi imask.
  • Ungabambi amehlo.
Covid protest-3.png

Gqoka ihawu lobuso ukuze ungangenwa yimkhuhlane kanye lamagciwane. Njalo liyavikela ukuze ungahitshwa yintuthu ye tear-gas le pepper spray. Ihawu lobuso lilula ukuzenzela. Sika uqume imbondlela ye plastic ibezingxenye ezimbili. Ngena lapha uzibonele imininingwane yokwenza ihawu lobuso:www.youtube.com/watch?v=W-4ASh9Cky0. Nxa ungela hawu lobuso, gqoka amagilazi.

Ungaletha lawo manzi enzelwa ukugeza izandla .(hand sanitizing)

Gqoka imphahla ezilemikhono emide, lebhulugwe elide.

Gqoka ingwane, inwele ezinde zibotshwe.

intuthu ye tear gas

Nxa bengasebenzisa ezihitshayo (pepper spray or gas)

Awungenwa ngumonakalo nxa ungahambela katshana le pepper spray le gas. I tear-gas iyaphephuka masinyane, kodwa ipepper spray iyakwanisa ukuhlala emoyeni okwehola elilodwa kusiya phambili. Okuyimbodlela kwe tear-gas ungakubambi ngezandla ngoba kuyatshisa. Nxa ufuna ukubamba gqoka amaglove awenzelwa ukubamba ezitshisayo kumbe ungagqoka imask emanzi loba emanziswe nge vinegar loba ngomhluzi we lemoni.

Libhodlela lokufafaza elilamanzi ahlanganiswe le baking soda.
  • Qaphela ukuphefumula: I pepper spray ivala ukuphefumula, kakhulu abantu abale asthma, yibo abasengozi. Ungangceda labo asebesehluleka ukuphefumula.
  • Thela amanzi amanengi emehlweni. Kumbe hlanganisa ingxenyana lamanzi lezipunu ezine ze baking soda. Kumbe njalo ungahlanganisa okuyingxenana kwamanzi le antacid (Maalox). Usungathela-ke lawo manzi emehlweni aphandlwe yi tear gas, uqale ngaseceleni eliseduze lamakhala ukuze amanzi ayephumela ngaseceleni duze lendlebe.
  • Hlambulula umlomo ngamanye amanzi afanayo logezise ngawo amehlo. Uhahaze umlomo uphinde ukhafule.
Alt= umama uyageza

LINGAQEDA UKUTSHENGISELA:

Nxa ufika ekhaya, khumula amaglove, mask, kanye lezigqoko utshiye phandle kumbe uzifake emgodleni ukuze zichelwe ngemithi efaneleyo (disinfect).

Locingo lwakho (cellphone) lusulasule ngemithi yakhona ngoba yilo oluhlala lusezandleni njalo siluphefumulela.

Ngeza izandla ugeze ngitsho lomzimba.

Hlamba izigqoko zakho ngamanzi atshisayo.

LOKHU YIKUTSHENGISELA NGOKUTHULA!

Ungasebenzisa ucingo lwakho (cellphone) uthathe izithombe mayelana lokutshengisela kwenu ukuze usabalalise kumhlaba wonke.

Watshele amapholisa ukuthi avule umkhandlo wengalo ezimbili. (2 metres), njalo bazichaze ukuthi bangobani. Ungaze wavuma ukuthi amapholisa bathathe ifoni yakho (cellphone), kumbe babambe isithupha sakho (I.D.) ngoba inengi labo balengciwane leCOVID-19.

Ungavumeli ukuhlukunyezwa.

Alt= Amapholisa amabili abopha indoda, enye indoda ibathatha umfanekiso.

Nxa usubotshiwe, hlaba umkhosi uzitsho ukuthi ungubani ukuze abantu bezwe ukuthi ngubani obotshiweyo. Funa ilungelo lakho lokuthi ukulume labangakini, labangane kumbe legqwetha lakho. Hlala uphethe inombolo zabancedisi bomthetho, labezelungelo labantu (legal support) engalweni yakho. Lokho ukwenzela ukuthi uxhumanelabangakucedisa nxa amapholisa esethethe ucingo lwakho (cellphone), kumbe esethethe amaphepha akho.

Elingakulungisa kuqala lingakatshengiseli yilokhu: Qala liqoqe abaziyo ngezempilo (medics) ukuze bancedise nxa selisebunzimeni. Qinisekisani ukuthi abezempilo (medics) labo baphethe yonke imfanelo enjengama glove, ama mask, imithi yokugezisa, lama bandage. Imithi leyo bengayithwala ngezikhwama ezilophawu lwe Red Cross. Kodwa lanxa bezavikela abantu, kumele labo bazivikele.

SONKE SINGANAKEKELANA NJALO SIVIKELE IMPILO ZETHU NJALO SIHLONIPHANE, SINGELAKWESABA.

Covid protest-6.PNG Covid protest-7.PNG
Covid protest-8.PNG


Izihloko ezihambisanayo ongangena kuzo

Lelikhasi langezelelwa:07 Aug 2020