Hesperian Health Guides

Igciwane le Thrush (igciwane Candida, lesifo se yeast)

Izingane ezisanda kuzalwa lokumunya:Imithi

Gentian violet, GV, crystal violet, methylrosanilinium chloride


Gentian violet ayiduli ekwelapheni izifo ezidalwa yi Yeast infection. Gcoba emlonyeni, engonweni zamabele, ejwabini elitshwabheneyo langasese (vulva and vagina). I Gentian violet iyelapha ijwabu elidliwa ngamagciwane (bacteria).

Imphumela engamihle ngemithiGreen-effects-nwtnd.png

I Gentian violet ungayipenda emlonyeni kumbe phakathi kwesitho sowesifazana. Kodwa idala ukuluma lokuvuvukisa isitho sangasese. Yekela ukuyisebenzisa nxa ingahambisani lomzimba wakho.

OkuqakathekileyoNBgrnimportant.png

I Gentian violet iguqula umbala wezinto zibebomvana luhlazanyana (purple). Kodwa esikhumbeni iyasubuka iphele ngensukwana ezithile. Njalo lapho eninde khona ilembu ayipheli.

Yisebenzise kanjNBgrneyedrop.png
Sebenzisa imvubelo (solution) eyi 0.5% ye Methylrosanilinium chloride (Gentian violet). Gcoba ijwabu; gcoba umlomo; gcoba lesitho sangasese (vulva) kabili loba kathathu ngelanga.


Kodwa nxa isifo sisehlula, tshintsha. Sebenzisa omunye umhlobo womuthi

Nystatin


I Nystatin yelapha kakhulu izifo ezidalwa ligciwane le Yeast infection ehlasela umlomo, ingono yebele, ijwabu loba ngasese (vagina). I Nystatin ongayisebenzisa emlonyeni yileyi engamanzi; eyimputshana ehlanganiswa lamanzi; loba eyizimbumbuluzi (pastille). Ongayisebenzisa ekwelapheni ijwabu (skin) yiNystatin engamafutha (cream), loba eyimputshana. Ongayisebenzisa ekwelapheni ngasese (vagina) ngamaphilisi ongawahlohla phakathi; kumbe amafutha ongawagcoba phakathi.

Imphumela engamihle ngemithiGreen-effects-nwtnd.png

Kuvamile ukuthi ijwabu lizonde nxa ulifaka iNystatin. Yekela nxa ikuqubula. Abanye iNystatin iyabahudisa.

OkuqakathekileyoNBgrnimportant.png

Nxa igciwane le Yeast infection liphela, kodwa phinde livuke futhi, lokho kutsho ukuthi liyabe likhulela umuthi we Nystatin. Kubonisa ukuthi umzimba wesigulane ule HIV.

Yisebenzise kanjNBgrneyedrop.png
I Nystatin engamanzi ivame ukubuya iyi 100,000 units per ml. Inengi labantu kufanele lisebenzise i 1mg (100,000 units) ku 2ml (200,000 units) kusilinganiso ngasinye (each dose). Kodwa ebantwini abalegciwane lengculaza kufanele basebensise inani eliyi 5ml (500,000 units) kusilinganiso ngasinye.
Ingane eleThrush emlonyeni
Nikeza i 2ml, engaphansi kwengxenye yesipunywana (200,000 units), kane ngelanga. Sebenzisa ilenjana elihlanzekileyo loba imbodlela ongathontisela ngayo i Nystatin emlonyeni. Lanxa ubona ukuthi isifo seselatshiwe, qhubeka ngomuthi okwensuku ezimbili ukuze usuthiseke ukuthi isifo siphele nya.


Kumama omunyisayo olesifo se Yeast infection engonweni (uzwa ukulunywa, mhlawumbe lobuhlungu, loba sekubomvana engonweni)
Faka 1mg loba 2mg (100,000 to 200,000 units) yamafutha we Nystatin, loba imputshana   yeNystatin, loba engamanzi. Yifake kane ngelanga.


Amaqhutshana asezibunu zengane kumbe ngasese adalwe ligciwane le Yeast infection
Ungaqeda ukutshintsha isitshubo sengane, gcoba izibunu ezilesifo kumbe langasese kwengane nge Nystatin kathathu kumbe kane ngelanga. qinisekisa ukuthi leyo ndawo oyigcobayo inhlanzekile. Lanxa isifo sesinyamalele, qhubeka ugcoba okwensuku ezintathu ukuze usuthiseke ukuthi ngeqiniso igciwane lifile.Lelikhasi langezelelwa:05 Jan 2024