Hesperian Health Guides

Antibiotic eyelapha amehlo

Izingane ezisanda kuzalwa lokumunya:Imithi

Umuthi we Antibiotic ogcotshwayo lothelwayo emehlweni uvikela amehlo wengane ukuthi ingabiyisiphofu, njalo ingazahlaselwa ngezinye izifo. I Gonorrhea ivame ukudluliselwa enganini isuka kumama.

Yisebenzise kanjNBgrneyedropoint.png

Sebenzisa enye yamafutha we Antibiotic emehlweni wengane esanda kuzalwa ukuze ivikeleke esifeni se Gonorrhea.

1% ye Tetracycline kumbe i 0.5% kusiya ku 1% ye Erythromycin

Ninda amehlo umziladlana omncane ngamafutha, kuwo wonke amehlo wengane, kanye enganini elamahola amabili izelwe. donsa kuhle ijwabu lelihlo, qede ufake umuthi wamehlo kusukela ngaphakathi ugcobe usiya phandle. qaphela, umcijo wetshubhu yamafutha ingaze yathinta amehlo wengane.


Kodwa nxa ungelamafutha, ungasebenzisa enye yalamathonsi (drops) avikela izifo:

2.5% solution ye Providone-iodine KUMBE i 1% solution ye Silver-nitrate

Thontisela ithonsi elilodwa elihlweni ngalinye, kanye kuphela, ngemuva kwamahola amabili ingane izelwe. donsa kuhle ijwabu lelihlo, qede uthele ithonsi elilodwa elihlweni ngalinye.


I Siver-nitrate iyaphephuka masinyane kusale umhluzi ojiyileyo. Ngakho ungalokothi uyisebenzise endala ngoba ingatshisa amehlo wengane. Yingakho lahla i Silver-nitrate oyisolayo ukuthi isindala.Lelikhasi langezelelwa:05 Jan 2024