Hesperian Health Guides

Ukumisa ukopha kuzingane ezisanda kuzalwa

Izingane ezisanda kuzalwa lokumunya:Imithi

Vitamin K, phytomenadione, phytonadione


Umzimba usebenzisa i vitamin K ukuthi igazi linqume njalo lingajuluki. Kodwa izingane zizalwa zile vitamin K elutshwana egazini. Kuyingozi enkulu ukuthi ingane yophe igazi. Nxa kungenzeka yophe igazi ngomlomo, loba lijuluke enkabeni, kumbe njalo liphume ngasese – kufanele uyinikeze i vitamin K ngokuphangisa. I vitamin K ivikela ukulahlekelwa ligazi elinengi. Ingane elesisindo esingaphansi kwe 2kg kumele uyifunze i vitamin K ukuvikela ukopha.

Kodwa i vitamin K ayikwanisi ukumisa ukopha kwegazi ebantwaneni asebekhulile kunye lasebadaleni.

Yisebenzise kanjNBgrninject.png

Hlaba ijekiseni ele 1mg (1mg ampule, loba i ½ ye 2mg ampule) ye   vitamin K. Hlaba ngaseceleni langaphandle komlenze wesane olulamahola amabili luzelwe.

Hlaba kanye, qede ungaphindi futhi uyihlabe ngoba kungalimaza usane.Lelikhasi langezelelwa:05 Jan 2024